Abraham Chatman, Sr. 70th Birthday Celebration - rpridephoto